0
07191009001
کلاس های آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۰

کلاس آنلاین ادبیات فارسی

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان 550,000 تومان

کلاس آنلاین حسابان دوازدهم

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان 825,000 تومان

کلاس آنلاین دین و زندگی دوازدهم

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان 550,000 تومان

کلاس آنلاین دین و زندگی دوازدهم

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان 550,000 تومان

کلاس آنلاین ریاضیات تجربی

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان 825,000 تومان

کلاس آنلاین زبان انگلیسی دوازدهم

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان 550,000 تومان

کلاس آنلاین زبان انگلیسی دوازدهم

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان 550,000 تومان

کلاس آنلاین زبان تخصصی

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان 550,000 تومان

کلاس آنلاین زیست دوازدهم

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان 825,000 تومان

کلاس آنلاین شیمی جامع

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان 825,000 تومان

کلاس آنلاین شیمی دوزادهم

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان 825,000 تومان

کلاس آنلاین عربی دوازدهم

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان 550,000 تومان

کلاس آنلاین عربی دوازدهم

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان 550,000 تومان

کلاس آنلاین فیزیک جامع

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان 825,000 تومان

کلاس آنلاین فیزیک دوازدهم

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان 825,000 تومان
کلاس های آنلاین پایه

کلاس آنلاین حسابان یازدهم

۷۰۰,۰۰۰ تومان 385,000 تومان

کلاس آنلاین دین و زندگی یازدهم

۵۰۰,۰۰۰ تومان 275,000 تومان

کلاس آنلاین ریاضی دهم

۷۰۰,۰۰۰ تومان 385,000 تومان

کلاس آنلاین ریاضی یازدهم

۷۰۰,۰۰۰ تومان 385,000 تومان

کلاس آنلاین زبان انگلیسی یازدهم

۵۰۰,۰۰۰ تومان 275,000 تومان

کلاس آنلاین زیست یازدهم

۷۰۰,۰۰۰ تومان 385,000 تومان

کلاس آنلاین شیمی دهم

۷۰۰,۰۰۰ تومان 385,000 تومان

کلاس آنلاین شیمی یازدهم

۷۰۰,۰۰۰ تومان 385,000 تومان

کلاس آنلاین شیمی یازدهم

۷۰۰,۰۰۰ تومان 385,000 تومان
کلاس های آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۰ رشته انسانی

کلاس آنلاین ادبیات دوازدهم انسانی

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان 550,000 تومان

کلاس آنلاین ریاضی انسانی

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان 550,000 تومان

کلاس آنلاین عربی دوازدهم انسانی

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان 550,000 تومان

کلاس آنلاین فلسفه و منطق

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان 550,000 تومان
کلاس های حضوری جامع کنکور ۱۴۰۰

کلاس حضوری ادبیات فارسی

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

کلاس حضوری حسابان

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کلاس حضوری دین و زندگی

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کلاس حضوری زبان انگلیسی

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کلاس حضوری زیست جامع

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

کلاس حضوری شیمی جامع

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کلاس حضوری عربی

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کلاس حضوری فیزیک جامع

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

کلاس حضوری هندسه و گسسته

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان