0
07191009001
دروس تخصصی رشته تجربی و ریاضی

کلاس آنلاین ریاضی جامع

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان 900,000 تومان

کلاس آنلاین ریاضی جامع و حسابان

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان 900,000 تومان

کلاس آنلاین زیست شناسی جامع

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان 900,000 تومان

کلاس آنلاین زیست شناسی جامع

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان 900,000 تومان

کلاس آنلاین شیمی جامع

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان 900,000 تومان

کلاس آنلاین شیمی جامع

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان 900,000 تومان

کلاس آنلاین فیزیک جامع

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان 900,000 تومان

کلاس آنلاین فیزیک جامع

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان 900,000 تومان

کلاس آنلاین هندسه و گسسته

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان 900,000 تومان
دروس عمومی

کلاس آنلاین ادبیات و زبان فارسی جامع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان 600,000 تومان

کلاس آنلاین دین و زندگی جامع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان 600,000 تومان

کلاس آنلاین دین و زندگی جامع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان 600,000 تومان

کلاس آنلاین زبان انگلیسی جامع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان 600,000 تومان

کلاس آنلاین زبان انگلیسی جامع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان 600,000 تومان

کلاس آنلاین عربی جامع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان 600,000 تومان

کلاس آنلاین عربی جامع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان 600,000 تومان
دروس تخصصی رشته انسانی

کلاس آنلاین ادبیات جامع انسانی

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان 600,000 تومان

کلاس آنلاین ریاضی جامع انسانی

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان 600,000 تومان

کلاس آنلاین عربی جامع انسانی

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان 900,000 تومان

کلاس آنلاین فلسفه و منطق

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان 600,000 تومان
دروس پایه دهم و یازدهم

کلاس آنلاین ریاضی دهم

۷۰۰,۰۰۰ تومان 420,000 تومان

کلاس آنلاین ریاضی یازدهم

۷۰۰,۰۰۰ تومان 420,000 تومان

کلاس آنلاین ریاضی یازدهم

۷۰۰,۰۰۰ تومان 420,000 تومان

کلاس آنلاین زیست دهم

۷۰۰,۰۰۰ تومان 420,000 تومان

کلاس آنلاین زیست یازدهم

۷۰۰,۰۰۰ تومان 420,000 تومان

کلاس آنلاین زیست یازدهم

۷۰۰,۰۰۰ تومان 420,000 تومان

کلاس آنلاین شیمی دهم

۷۰۰,۰۰۰ تومان 420,000 تومان

کلاس آنلاین شیمی یازدهم

۷۰۰,۰۰۰ تومان 420,000 تومان

کلاس آنلاین شیمی یازدهم

۷۰۰,۰۰۰ تومان 420,000 تومان

کلاس آنلاین عربی یازدهم

۵۰۰,۰۰۰ تومان 300,000 تومان

کلاس آنلاین فیزیک دهم

۷۰۰,۰۰۰ تومان 420,000 تومان

کلاس آنلاین فیزیک یازدهم

۷۰۰,۰۰۰ تومان 420,000 تومان

کلاس آنلاین فیزیک یازدهم

۷۰۰,۰۰۰ تومان 420,000 تومان
کلاس های حضوری ویژه

کلاس حضوری دین و زندگی جامع

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان 1,800,000 تومان

کلاس حضوری ریاضی جامع

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان 3,600,000 تومان

کلاس حضوری ریاضی جامع و حسابان

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان 3,600,000 تومان

کلاس حضوری زبان انگلیسی جامع

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان 1,800,000 تومان

کلاس حضوری زیست شناسی جامع

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان 3,600,000 تومان

کلاس حضوری زیست شناسی جامع

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان 3,600,000 تومان

کلاس حضوری شیمی جامع

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان 3,600,000 تومان

کلاس حضوری شیمی جامع

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان 3,600,000 تومان

کلاس حضوری عربی جامع

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان 1,800,000 تومان

کلاس حضوری فیزیک جامع

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان 3,600,000 تومان

کلاس حضوری فیزیک جامع

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان 3,600,000 تومان